Armut Garantisi Şart ve Koşulları


1. GİRİŞ
 1.1. İşbu garanti koşulları ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Armut.com tarafından sunulan platforma kayıtlı Hizmet Veren’lerden alınan hizmetlere ilişkin garanti kurallarını düzenlemektedir.
 1.2. Tanımlar aşağıdaki şekildedir:
   1.2.1. “Armut.com” Armut Teknoloji Anonim Şirketi’ni,
   1.2.2. “Web Sitesi” https://armut.com internet sitesini,
   1.2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
   1.2.4. “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
   1.2.5. “Hizmet Veren” Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Meslek Profili oluşturan ve Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
   1.2.6. “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Avokado tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,
   1.2.7. “Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
   1.2.8. “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Rezervasyon Sistemi üzerinden Hizmet Talebi’nin onaylanması,
 1.3. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebini onaylaması işbu şartları onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu şartlara uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.
 1.4. Armut.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu koşulları, Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
 1.5. Armut.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel garanti şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel koşullar, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.
 1.6. İşbu garanti koşulları, mevcut kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesini kabul etmiş olarak Hizmet Alan kullanıcılara yöneliktir ve Anlaşmaya Varılmış İş’i yaptırmakla işbu garanti koşullarını kabul etmiş sayılırlar. İşbu garanti koşullarındaki herhangi bir değişiklik, garanti koşullarının geri kalanını veya site üzerindeki kullanıcı ve gizlilik sözleşmesinin geçerliliğini etkilemez.
 1.7. Armut.com’a ait web sitesinde kayıtlı müşteri profili olan herkes işbu garanti koşullarındaki faydadan, gerekli şartlar oluştuğu takdirde, burada yazılı bedeller ile sınırlı olmak üzere, faydalanabilir.

2. GARANTİ TANIMI
 2.1. Kullanıcılar tarafından Armut.com üzerinden Teklif’ini seçerek anlaşma yapılan üçüncü kişi Hizmet Veren’lerin, taahhüt ettiği hizmeti (Anlaşmaya Varılmış İş) sağlarken, Hizmet Alan’lara karşı doğrudan sebep olduğu zararların karşılanması amacıyla işbu garanti koşulları oluşturulmuştur. Hizmet Alan Kullanıcı, garanti şartlarının işbu politikada yer alan şartlar ile sınırlı olduğunu peşinen kabul eder.
 2.2. İşbu garanti koşullarının kapsamı sadece zarar gören mal ve mülklerinizin tamir edilmesi veya yerine yenisinin alınması gereken hallerde veya talep sahibinin ya da 3.kişilerin fiziksel yaralanması veya sakatlık sebebiyle doğan sağlık giderlerinin karşılanması kapsamı ile sınırlıdır.
 2.3. Aşağıda belirtilmiş olan koşullara tabi olmak üzere Hizmet Veren‘in tüm hizmet uygulamaları Armut.com’un garantisi altındadır.
 2.4. İşbu garanti koşullarının ilan edilmesinden önce yapılan uygulamalar ve Hizmet Veren tarafından sağlanan hizmetler, Armut.com’un garanti sözleşmesinde yer alan koşullar dışında yapılan uygulamalar ile Armut.com A.Ş’ye ulaşmayan ve Armut.com platformunda kayıtlı Hizmet Veren’lerin platform dışında vermiş olduğu hizmetler garanti kapsamında değildir.

3. GARANTİ SÜRESİ
 3.1. Hizmet Veren’den alınan hizmet başlamadan evvel ve talep tarihinden itibaren en geç 15 30 gün içinde beğenilen teklifin Armut.com üzerinden seçilmiş olması gerekir.
 3.2. Garanti kapsamında tazmini talep edilecek zararın, ilgili teklif seçiminden itibaren yani Anlaşmaya Varılmış İş’in başladığı tarihten itibaren 6 ay içinde gerçekleşmiş olması, ayrıca zarar gerçekleştikten sonra en geç 72 saat içinde Armut.com’a yazılı olarak durumun bildirilmiş olması gerekir. Hizmet Veren ile Hizmet Alan iletişim içinde olmuş olsa dahi, 72 saat içinde Armut.com’a haber edilmeyen zararlar tazmin kapsamı dışında kalacaktır.
 3.3. Tazmine konu zarara sebebiyet veren ilgili hizmet talebinin, 1 Şubat 2017’den sonraki bir tarihte talep edilmiş olması gerekir.

4. BAŞVURU SÜRECİ
 4.1. Garanti tazmininden faydalanma talebi olan Hizmet Alan kullanıcıların, Garanti Bilgi Formunu doldurması yeterlidir. Form, Armut.com yetkililerine ulaştıktan itibaren en geç 48 saat sonra Garanti ekibi, talep eden kullanıcı ile iletişime geçecektir.
 4.2. Formun gönderildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde, söz konusu talebin inceleme süreci sonlandırılmaya çalışılacaktır. Bu süreç, zararın boyutu, kullanıcı ve hizmet veren kişiler ile olan iletişim süreci, bu iletişimdeki hız ve kullanıcının paylaştığı zarara dair dokümantasyona bağlı olarak değişebilir, daha kısa ya da daha uzun bir vakit alabilir.

5. GARANTİDEN FAYDALANMA KOŞULLARI
 5.1. Hizmet Alan ve zarar gören kullanıcı, öncelikle işbu şartnamedeki hizmet almış olma süre ve şartlarına, başvuru sürelerine ve şekline uygun davranmış olmalıdır.
 5.2. Garanti hizmetinden faydalanmak için, Hizmet Alan’ın Armut.com’da kullanıcı hesabının olması gerekmektedir.
 5.3. Zarar tazmin talebindeki talep içeriğinde, Hizmet Alan kullanıcı, kabul ettiği teklifin (Anlaşmaya Varılmış İş) detayları, ve ücretini belirtmeli, ücreti ve randevu tarihi değişikliğe uğramış ise iş başlamadan önce Armut.com’ da bu bilgileri yenilemiş olmalıdır. Hizmet Alan yenilemediği durumlarda Armut.com’daki orjinal talep formundaki bilgiler doğru ve tam kabul edilir ve garanti sürecinde değerlendirilen iş kriterlerini oluşturur.
 5.4. Zarar tazmin talebinde bulunmadan evvel, telafi talebinin öncelikle Hizmet Veren’e yöneltilmiş olması ve Hizmet Veren ile bu konuda yapılan iletişim sürecinde Hizmet Alan kullanıcı, elinden geldiğince çabalamış olmalıdır.
 5.5. Hizmet Alan’ın uğramış olduğu zarar, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu ve diğer özel ceza kanunlarına göre Suç teşkil eden bir eylemden doğmuş ise, bu konuda kolluk kuvvetlerine / savcılıklara suç duyurusunda bulunmuş olunmalı, olay yeri inceleme tutanağı, şikayet dilekçesi, ifade tutanağı gibi tutanakların ilgililerin ve memurların onayını içeren şekilde nüshalarının Armut.com ile paylaşılıyor olunması gerekir.
 5.6. Zarar tazmini talep eden Hizmet Alan’ın, zarar gören malın sahibi veya ilgili kişinin temsilcisi olduğunu kanıtlayan, ayrıca malın değerini ve zararı ve bu zararın direkt Hizmet Veren tarafından Anlaşılmış İş’in tamamlanması sürecinde yaratıldığını kanıtlayan belgelerin Armut.com ile paylaşılıyor olunması gerekir. Örneğin, malın satın alındığı zamanki faturası veya zararın tamir faturası, zararı gösteren fotoğraf, video gibi kayıtlar Armut.com tarafından kullanıcıdan istenebilir.
 5.7. Tazmini talep edilen zararın tespiti veya incelenebilmesi için Armut.com ilgili Hizmet Alan için kendi çalışanı bir uzmanı veya görevlendirdiği bir uzmanı yönlendirebilir. Hizmet Alan kullanıcının böyle bir incelemeye izin vermiş olması gerekir.
 5.8. Eğer Hizmet Veren tarafından hizmetin ifası sırasında verilmiş bir bedeni zarar varsa ve bu bedeni zarar medikal giderlere sebebiyet vermiş ise, ilgili bedeni zararın tedavisine dair doktor raporları, medikal görüntüleme, laboratuvar, acil servis, ilaç ve hastane faturaları gibi belgelerin Armut.com ile paylaşılıyor olunması gerekir. Bedeni zarar gören Hizmet Alan, bu giderlerinin bir kısmını kendi özel sağlık sigortası veya genel sağlık sigortaları ile karşılamışsa, Armut.com’un sorumluluğu karşılanmayan kısım kadardır.
 5.9. Armut.com’un talebi halinde maddi veya bedeni zarar gören Hizmet Alan, söz konusu zararlarla ilgili Hizmet Veren’e dava açmalı ve/veya suç duyurusunda bulunmalı; dava ve/veya suç duyurusu dilekçesini Armut.com ile paylaşmış olmalıdır. Armut.com böyle bir durumda ilgili davaya katılma (müdahil olma) talebinde bulunabilir. Bu durum genellikle, Hizmet Veren kişi ile telafi iletişiminin kopmuş olması durumunda uygulanır.
 5.10. Armut.com garanti ödemesi yapmayı uygun gördüğü takdirde, bu talepte bulunan Hizmet Alan kullanıcının Armut.com ile Ödeme ve İbra Anlaşması imzalaması gerekir.

6. GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR
 6.1. 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesinde tanımlanan Ayıplı Mal’lar ve 13. Maddesinde tanımlanan Ayıplı Hizmet’ler işbu garantinin kapsamı dışındadır. Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet kaynaklı tüm sorumluluklar, Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Hizmet Alan, Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet konusundaki taleplerinden dolayı doğrudan Hizmet Veren’e ve/veya Hakem Heyetlerine ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmalıdır.
 6.2. Armut.com tarafından sunulan Garanti kapsamı dışında olan mal, mülk, ürünler aşağıda sayılmaktadır:
   6.2.1. Otomobil, ulaşım taşıtları, su araçları, hava araçları, uzay araçları, uydular, insansız hava araçları, drone’lar,
   6.2.2. Para, döviz, değerli madenler, hisse ve borç senetleri, banka hesapları
   6.2.3. Ev Hayvanları
   6.2.4. Ev Bitkileri, Ağaçlar ve çimler
   6.2.5. Transitteki (taşıma esnasındaki) mal/mülkler
   6.2.6. Güzel sanat eserleri ( resim tabloları, fotoğraflar, duvar kilimleri, değerli cam nesneler, vitray cam, değerli halılar, heykeller, antik mobilyalar, antik mücevherler, biblolar, porselenler, antik otomobiller, madeni para, pul ve bunlar gibi koleksiyonu yapılan eşyalar, kürkler, mücevherat, değerli taslar ve metaller, bunlara benzer nadir ve tarihi değeri olan nesneler).
   6.2.7. Elektronik data olarak düşünülmeyecek filmler, negatifler, albümler, yazılar ve müsveddeler, çizimler, ses ve video kayıtları.
   6.2.8. Elektronik data (filmler, negatifler, albümler, yazılar ve müsveddeler, çizimler, ses ve video kayıtları, dosyalar, programlar ve diğer elektronik ortamda yaratılan, saklanan, ya da gönderilen materyaller, bilgisayar programları, aplikasyonlar, sistemler, hard ve soft diskler, CD-ROM'lar, kasetler, hard-diskler, bilgi işlem cihazları, cloud saklama ve bunlara benzer diğer elektronik ortamda kullanılan materyaller).
   6.2.9. Araştırma, mühendislik, data saklama, kayıp bilgiyi yeniden yaratma giderleri.
 6.3. Armut.com tarafından sunulan Garanti kapsamı dışında olan zararlar aşağıda sayılmaktadır:
   6.3.1. Sitedeki talep formunda belirtilmemiş işler, ek işler ya da orijinal talep sonrasında Armut.com dışından yapılmış diğer işler (Aynı Hizmet Veren tarafından yapılmış olsa dahi bu kapsam dışındadır.)
   6.3.2. Fiziksel olmayan, duygusal veya mental zararlardan doğan medikal giderler
   6.3.3. Yapılan işin parçası kabul edilecek nitelikte doğal ve normal zararlar
   6.3.4. Garanti kapsamı dışında olan mal/mülke gelen zararlar
   6.3.5. Deprem, sel, heyelan, çığ gibi beklenmeyen ve tarafların elinde olmayan mücbir sebepler, doğal afetler sebebiyle gerçekleşen zararlar
   6.3.6. Doğrudan Hizmet Veren’in kusuru olmayan zararlar
   6.3.7. Zarardan dolayı mahrum kalınan muhtemel kazanç veya kaçırılan herhangi bir fırsatın tazmini
   6.3.8. Doğrudan tamir ya da yerine yenisini alma ile çözülemeyecek zararlar (Örneğin aileden kalma eşyalar ya da fotoğrafların manevi değerinin tazmini)
   6.3.9. İşin geç bitirilmiş ya da geç başlanmış olmasından kaynaklanan zararlar
   6.3.10. Hırsızlık ya da benzeri kötü niyetli davranışlar ya da işin yapıldığı alandaki eşyaların sebepsiz kayboluşu
   6.3.11. Yasalara ve genel ahlâk kurallarına uyulduğu için meydana gelen zararlar (örn. yasal yükümlülüklere uygun olmayan yapıların ve eklentilerin yıkılması)
   6.3.12. Fiziksel ya da elektronik ortamda kimlik hırsızlığı ve sahtekarlık/dolandırıcılık
   6.3.13. Savaş, terör ve halk hareketleri nedenli zararlar
   6.3.14. Elektrik, su, doğal gaz gibi servislerin kesilmesinden doğan zararlar
   6.3.15. Hizmetin ifası öncesinden kalma yanlış uygulama, kullanılan veya uygulama yapılan yerlerdeki dizayn hataları, paslanma, erime, normal kullanımdan oluşan yıpranmalar, böcek ve haşeratların verdiği zararlar
   6.3.16. Nem, küf, mantar, sporlar ya da diğer mikroorganizmaların verdiği zararlar
   6.3.17. İşin yapıldığı yerde alkol servisi yapıldığı için doğan zararlar
   6.3.18. Nakliye sürecinde paketleme Hizmet Veren tarafından yapılmadığında ve taşıma sebebiyle doğan zararlar (Örneğin nakliye sürecinde kamyona yük indirme bindirme sırasında doğan zararlar)
   6.3.19. Nakliye sürecinde matkap kullanımı sebebiyle doğan zararlar
   6.3.20. Nakliye sürecinde elektronik eşyaların tesisat bağlantılarının çıkarılması ve tekrar takılması sebebiyle doğan zararlar
   6.3.21. Temizlik sürecinde elektronik eşyaların çekilmesi ya da yerlerinin değiştirilmesi sebebiyle doğan zararlar
   6.3.22. Rezervasyon sistemiyle çalışan servislerde standart hizmet kapsamı dışında kalan taleplerde oluşan zararlar

7. TAZMİNATLAR
 7.1. Armut.com tarafından karşılanacak tazmin bedeli, zarara uğrayan Hizmet Alan’ın mal/mülk/ürünlerinin zarar görmüş olması halinde 2.000 TL limit ile, Hizmet Alan veya illiyet bağı olmak kaydıyla 3. Kişilerde medikal zararlara sebebiyet vermiş bir durum söz konusu ise tazmin bedeli 2.000 TL limit ile sınırlıdır.
 7.2. Armut.com tarafından Garanti kapsamında tazmin edilmesine karar verilmiş ise, zararın tamiri, yenisinin alınması ya da iş değeri hususlarından en düşük bedelli olan tazmin edilecektir.
 7.3. Zarara uğrayan Hizmet Alan, zararının bir kısmını diğer kaynaklardan (hizmet veren, malzeme üreticisi, diğer sigortalar vb.) karşılatmış ise veya bunun garantisi taahhüt edilmiş ise, alınan kısmi ödeme, Armut.com’ un tazmin edeceği tutardan düşülür. Başka bir deyişle Armut.com sadece karşılanmayan kısım kadar sorumludur.
 7.4. Ödenecek tazminat bedeline karar verme konusunda, tek yetkili tamamen Armut.com'dur. Armut.com tazmin ödemesini nakdi olarak yapmak yerine aynı veya farklı bir Hizmet Veren’i ilgili işi tamamlamak için görevlendirme hakkını saklı tutar.
 7.5. Veri saklama cihazlarında, cihazın boş durumundaki fiyatı ve veri kopyalama iş değeri ortalama fiyatı uygulanacaktır. Kopyalama sadece bir önceki versiyonun yedeklemesi varsa yapılır.

8. DİĞER GARANTİ VE SİGORTALAR
 8.1. Armut.com’un garantisi, herhangi bir sigorta niteliği veya taahhüdü içermez. Talep sahibi Hizmet Alan ya da 3. Kişiler, bu kapsamda sigortalı sayılmazlar. Her mal/mülk ya da her türlü zarar Armut Garanti kapsamı içinde değildir. Armut.com’un sunmuş olduğu garanti, ev sahibi ya da kiracısı sigortasının, profesyonel, sağlık ya da diğer gerekli araç, can, mal/mülk konu alan sigortaların ve 3. Kişi mali sorumluluk sigortalarının yerine geçmez.
 8.2. Armut.com tarafından sunulan garanti yeterli görülmediği veya ek korunmanı gerekli olduğu alanlarda, Hizmet Alan dilediği sigortaları yaptırmak ya da Hizmet Veren’den ek teminatlar isteme serbestisine sahiptir.

9. ARMUT.COM’UN RÜCU HAKKI ve ÖDEME ANLAŞMASI
 9.1. Armut.com, incelemeleri sonucunda Hizmet Alan’a garanti ödemesi yapma kararı aldığı takdirde, ödeme yapılmadan önce Hizmet Alan bu anlaşmayı imzalamış olmalıdır. Bu ödeme anlaşması aşağıdaki hususlarda düzenlemeler içerir:
   9.1.1. Armut.com’un zarar veren Hizmet Veren’e, söz konusu yaptığı tazminat ödemesini geri alabilmek için dava açabilme ve zarar gören Hizmet Alan’ın açtığı davaya müdahil olma hakkı,
   9.1.2. Armut.com'un açtığı bir dava var ise, zarar gören Hizmet Alan’ın, Armut.com' un yanında ve gerektiğinde tanık olarak yer alma ve Armut.com'a yardımcı olma yükümlülüğü,
   9.1.3. Zarar gören Hizmet Alan’ın, tazminata konu zararıyla ilgili Armut.com' dan ileride herhangi bir beklentisi olmadığı, maddi ve hukuki sorumlulukların Armut.com tarafından yerine getirildiği konusundaki beyanları,
   9.1.4. Zarar gören Hizmet Alan’ın, Armut.com ile olan tüm iletişimini ve anlaşmalarını gizli tutacağı, üçüncü kişiler ile paylaşmayacağı ve sosyal medya da dahil hiçbir mecrada bu hususta beyanda bulunmayacağı konusundaki beyanları,
   9.1.5. Zarar sebebiyle kendisine tazminat ödemesi yapılmış olan Hizmet Alan’ın, yanlış inceleme sonrası veya hatalı yapılmış tüm ödemelerin sebepsiz zenginleşme teşkil edeceğini bildiği ve bu durumda söz konusu tazmin bedelini Armut.com’ a ilk yazılı talebinde nakden ve peşin olarak iade edeceği yönündeki kabul beyanları.
 9.2. Zarar tazmini ödemeleri, yalnızca Armut.com sitesinde profil sahibi olup da zarar görmüş olan Hizmet Alan’ın şahsi banka hesabına yapılır.
 9.3. Armut.com her zaman ve her koşulda, Hizmet Alan’a veya Hizmet Veren’e gerekli gördüğü durumlarda rücu ve sebepsiz zenginleşme davaları açmaya yetkilidir.